ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
จำนวน 5 รายการ
LINE ID: 0800728108
เลิกบริษัท ขอบเขตงาน - บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ 3.1 จดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3.2 จัดทำงบการเงินเลิกกิจการ 3.3 จดทะเบียนเลิกต่อกรมสรรพาก...
จดเลิกบริษัท การชำระบัญชี
เมื่อกิจการจะมีการจดเลิก และชำระบัญชี จะต้องทำการปิดงบการเงิน จนถึงวันที่เลิกกิจการ ซึ่งจะต้องดำเนินงานทั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และที่กรมสรรพากร ในเรื่องนี้ทางสำนักงานได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีคุณภาพไว้คอยให้คำปรึกษา และดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.atsaccounting.co.th สนใจสอบถา...
จดเลิกบริษัท การชำระบัญชี
ขั้นตอนแรก: การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีวาระพิจารณาเรื่องเลิกบริษัท (ครั้ง 1) 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้เลิกกิจการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า ¾ ของจำนวนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่ต่ำกว่า 14 วันนับจากวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ...
จดเลิกบริษัท การชำระบัญชี
เปิดบิลง่ายและสวยงาม ให้การบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย ด้วยหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ประกอบการ เพื่อให้บันทึกค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกและถูกต้องพร้อมระบบบริหารยอดค้างจ่าย เปิดบิลขายได้อย่างสะดวก รวดเร็วใน 1 นาที ตัวช่วยลดเวลาในการเตรียมเอกสาร พร้อมระบบบริหารยอดค้างรับให้คุณเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด ภาพรวมบริษัทที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจได้ แ...
จดเลิกบริษัท การชำระบัญชี
สำนักงาน Win Win Solution Auditing เป็นสำนักงานที่ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ตลอดจนรับสอนบัญชี ซึ่งดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านโดยตรง และมั่นใจในคุณภาพของงานได้ เพราะงานทั้งหมดจะถูกควบคุมคุณภาพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทางสำนักงานของเรามีผู้สอบบัญชีที...
จดเลิกบริษัท การชำระบัญชี
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต