ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
จำนวน 20 รายการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
วางแผนภาษี
ประเด็นฮอทที่พ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ครับ ลองฟังจากกรมสรรพากรดูครับ ว่าเขาตรวจสอบยังไง​ เงื่อนไขเป็นยังไง
วางแผนภาษี
LINE ID: sasima_ai
เราสามารถให้บริการทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร โดยสามารถให้บริการครอบคลุมถึงการจัดให้มีการปฏิบัติทางภาษีตามระเบียบข้อบังคับตามกฏหมายไทย การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นแบบรายเดือน การดำเนินการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษี การวางแผนภาษีที่เกี่ยงข้องกับกิจการจะสามารถประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกฏหมายได้ การคำนวนภาษีเงินเดือน...
วางแผนภาษี
LINE ID: @nppaccounting
ในแต่ละปีมีลูกค้ามาใช้บริการด้านการวางแผนภาษีกว่า 30 ราย สำหรับการวางแผนกภาษีเป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัยช่องวางทางภาษี ตามหลัก 5 ประการคือ รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน การกระจายร...
วางแผนภาษี
LINE ID: 0985368197
จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน(ภ.ง.ด1) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรม(ภ.ง.ด.3) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล(ภ.ง.ด.53) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน จัดทำแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ30)...
วางแผนภาษี
LINE ID: @amtaudit
บริการด้านการบัญชีและวางแผนภาษีอากรวางระบบบัญชี บริการออกแบบหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน รวมถึง ออกแบบเอกสารและจัดทำรายงาน โดยคำนึงถึงระบบการปฏิบัติงานที่มีความสะดวกและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง สมบูรณ์น่าเชื่อถือ ทันเวลา และสามารถใ...
วางแผนภาษี
LINE ID: DZRc-3piAA
ในปัจจุบันนี้กฎหมายที่นักบัญชีต้องปฏิบัติตามมีมากมาย เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน พระราชบัญญัติการบัญชี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฎากร เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้เจ้าของกิจการรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจไม่ครอบคลุมกฎหมายทั้งหมด อาจปฎิบัติผิดพลาดในบางประเด็นไปโดยมิได้ตั้งใจ เนื่องจากความสับสนในวิธีปฎิบัติที่แตกต่างกันใน...
วางแผนภาษี
LINE ID: @techarat
รับจัดทำบัญชี บริษัท ห้าง นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม บุคคลธรรมดา โดยบันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าส่งมอบให้ ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอบเขตการให้บริการจัดทำบัญชี บันทึกรายการบัญชี (รายการค้า ประจำเดือน) ...
วางแผนภาษี
บริการที่มากกว่าการจัดทำบัญชี ทำแบบแสดงรายการเสียภาษีและปิดงบการเงินให้กับธุรกิจ แต่เราพร้อมเสมอที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร วิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนล่วงหน้าหากเห็นสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชีของท่าน มีระบบการควบคุมการรับส่งเอกสารจากมือลูกค้า ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จนมาถึง ซี แอนด์ ฮิล ที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงจำนวนเอกสารที่ลูกค้า...
วางแผนภาษี
บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนภาษีมากว่า 5 ปี ในแต่ละปีมีลูกค้ามาใช้บริการด้านการวางแผนภาษีกว่า 30 ราย สำหรับการวางแผนกภาษีเป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัยช่องวางทางภาษี ตามหลัก 5 ประการคือ รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี ราย...
วางแผนภาษี
LINE ID: @jitaccount
การบริการด้านจัดทำบัญชีและภาษีอากร พร้อมวางแผน สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ที่กำลังมองหาหรืออยากเปลี่ยนสำนักงานบัญชีเพื่อมาดูแลเรื่องบัญชีและภาษีให้ ทางสำนักงานบัญชีของเรายินดีต้อนรับ ในราคาที่ทางคุณพอใจและไม่เอาเปรียบคุณ โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบ ทางสำนักงานบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีฟรี และแนะนำด้านบัญชีภาษีอากร ประกันสังคม การเปลี่ยน...
วางแผนภาษี
LINE ID: @nppaccounting
มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนภาษีมากว่า 5 ปี ในแต่ละปีมีลูกค้ามาใช้บริการด้านการวางแผนภาษีกว่า 30 ราย สำหรับการวางแผนกภาษีเป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัยช่องวางทางภาษี ตามหลัก 5 ประการคือ รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง การหักค...
วางแผนภาษี
ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ อันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป ให้บริการทางบัญชี และภาษีอากร ให้บริการตรวจสอบบัญชี ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากรขอบเขตและวิธีการทำงาน บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด...
วางแผนภาษี
จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน(ภ.ง.ด1) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรม(ภ.ง.ด.3) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล(ภ.ง.ด.53) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน จัดทำแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ30)...
วางแผนภาษี
- จัดทำแบบภาษีและนำส่ง - จัดทำและนำส่งแบบ ภ.ง.ด. - จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51 - คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมจัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.50 - จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เราทำบัญชีตั้งแต่ 2549 ในสำนักงานบัญชี และได้ขยายกิจการเป็นของตนเอง...
วางแผนภาษี
บริการรับจัดทำบัญชจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ที่ มีประสบการณ์ มีความรู้ ประณีต ละเอียดและ เข้าใจต่องานบัญชีอย่างลึกซึ่ง ซึ่งประสบการณ์ของผู้ทำบัญชีมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดคุณภาพของงานดังนั้นการเลือกสำนักงานบัญชี ควรจะต้องพิจารณาประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับอัตราค่าบริการ โดยไม่เลือกจากค่าบริการที่ถูกกว่าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากต้นทุน ...
วางแผนภาษี
LINE ID: PTSmart
บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีอากร และวางแผนภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนทางภาษีที่ถูกต้องชัดเจน รัดกุม และ เหมาะสม สำหรับธุรกิจทั่วไป ตลอดจนถึงธุรกิจที่เป็นเครือข่ายจากต่างประเทศ เราให้บริการทางด้านบัญชีแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของคุณ เรารับจัดทำบัญชี ดูแลงานบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี ทำงบกา...
วางแผนภาษี
LINE ID: businessvalue
บริการด้านภาษี (กรมสรรพากร) 1.ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2.ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี 3.จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.จัดทำและนำส่งแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.เป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากร 7.บริการวางแผนภาษี
วางแผนภาษี
บริการด้านภาษี ให้คำปรึกษา คำแนะนำกับลูกค้า ในด้านภาษีอากรและวางแผนบัญชีภาษีอากรให้กับลูกค้า เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดยไม่โดนประเมินภาษีย้อนหลัง รับเป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร หรือหน่วยงานของราชการอื่นๆ ตามเอกสารเชิญพบหรือขอตรวจสอบบัญชีเพื่อชี้แจงข้อมูล อัตราค่าบริการ กรณีให้คำปร...
วางแผนภาษี
บริการการวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษีซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้บางครั้งอาจจะทำให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม ขอบเขตงานบริการด้านภาษี มีดังนี้ จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส...
วางแผนภาษี
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต