ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
จำนวน 20 รายการ
LINE ID: _freedom_
รับทำบัญชี ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล วางระบบบัญชี-การเงิน การควบคุมภายใน ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี,การเงิน,ภาษีอากร รับทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความรู้เพียงพอในการยื่นภาษีและประกันสังคมเองในแต่ละเดือน และจ้างสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินทีเดียวตอนสิ้นปี ทางสำนักงานบัญชีของเราก็มีการให้บริก...
สอบบัญชี
LINE ID: @AMTaudit
เราคือ บริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ บัญชีแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการจัดทำบัญชี และวางระบบบัญชี, บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร, บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจด้านบัญชี และด้านตรวจสอบบัญชี ท่านจึงสามา...
สอบบัญชี
LINE ID: @asianaccounting
วิธีการบริหารต้นทุนของสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่ำสุดมีหลากหลายวิธี การที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลกำไร ต้องไม่กระทบถึงผู้บริโภคภายนอก เป็นกระบวนการที่จัดการกันเองภายในองค์กร โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายและทุกคนในองค์กร ตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุด การลดต้นทุนมิใช่การลดวัสดุที่เกี่ยวข้องแต่เป็นการใช้สิ่งท...
สอบบัญชี
LINE ID: 352678
บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบ BOI บริการอบรมบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ เราให้บริการงานตรวจสอบบัญชีที่มุ่งเน้นงานตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรของลูกค้า โดยผู้สอบบัญชีผู้มีประสบการณ์ตรงจาก Big4 Audit Frim เราให้บริการงานตรวจสอบบัญชีที่มุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเพิ่มคุ...
สอบบัญชี
LINE ID: @winey37
รับตรวจสอบบัญชี ทีมงานของเรามีผู้สอบบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 3 ราย ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ทำงาน ในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ(Big 4) โดยราคาเริ่มต้นค่าบริการตรวจสอบบัญชี เพียง 5,000 บาท สำหรับท่านใดที่จดทะเบียนบริษัทเองแต่ไม่มีรายชื่อผู้สอบบัญชีใส่ในเอกสารประกอบการจดทะเบียน (รายงานการประชุมตั้งบริษัท) ติดต่อมาทางเราได้ คิดค่าใช้จ่าย เพียง 500 บาท พร...
สอบบัญชี
บริการรับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี ติดต่อสอบถามได้ที่หน้า Page e-mail: sj-quality@hotmail.com Tel. 081-8553277, 082-7944923 นะคะ เพื่อนๆ ที่เป็นเถ้าแก่น้อยชาว SME ทั้งหลาย อย่าลืมยื่นงบการเงินและ ภงด 50 กันภายในเดือนนี้นะคะ ส่วนสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ต้องจัดส่งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมนะคะ คือไม่เกินวันที่ 14 พฤ...
สอบบัญชี
• เราให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร • รับตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด • จัดทำรายงานข้อบกพร่องของการตรวจสอบ หากคุณชอบการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามมาตรฐานการบัญชี เป็นธุรกิจที่ชอบการทำงานที่นำเสนอทางเลือก ผลดี ผลเสีย...
สอบบัญชี
บ้างคน อาจจะอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร จะจดทะเบียนดีไหม๊หรือทำในนามบุคคลธรรมดา วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ ข้อแนะนำเกี่ยวกับ...ข้อดีของการจดทะเบียนรูปแบบบริษัท 1. จำกัดความรับผิดชอบ ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นกับบริษัทจะถูกจำกัดโดยจำนวนหุ้นที่คุณถือและไม่เกินในส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบ 2. สามารถระดมทุนได้ เนื่องจากบริษัทถูกก่อขึ้น...
สอบบัญชี
เมื่อท่านมีสภาพเป็นนิติบุคคล กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบการเงิน และนำส่งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และลงลาย มือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น ก่อนนำส่งหน่วยราชการต่อไป และนอกจากนี้งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งตรวจสอบบนพื้้นฐานของมาตรฐานการสอบบัญชียังให้ความเชื่อมั่นในการตัดสินใจต่อผู้ใช้งบการเงินในด้...
สอบบัญชี
LINE ID: 0937428989
บริษัท ดิ อีลิท แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านบัญชีอันยาวนานและการหมั่นพัฒนาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เรามีความรู้ ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพ มีความยินดีให้บริการแด่ทุกท่านด้วยคุณภาพ รวดเร็ว และราคายุติธรรม เร...
สอบบัญชี
เจ้าของกิจการ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับการที่เสียค่าบริการสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกๆปี แต่คงจะมีน้อยคนนักที่จะเข้าใจว่า การสอบบัญชีคืออะไร การสอบบัญชี คือ การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นๆโดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามแนวทางที่วิชาชีพกำหนดเป็นมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อที่ผู้สอบบ...
สอบบัญชี
LINE ID: 0985368197
การสอบบัญชี (Auditing Service) เป็นการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นๆ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้เพื่อที่ให้ผู้สอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัย และแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นขัดกับข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใด หรือ...
สอบบัญชี
สโมสรฯ TA (TA Club) ก่อตั้งเมื่อ 2006-08-15 17:30:36 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร,ที่ปรึกษาปัญหาภาษีอากร,รับทำบัญชี โดยสโมสรฯ จะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข้อกฏหมายที่ออกใหม่ รวมทั้งประสานและร่วมกับสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ในการจัดอบรมเพื่อสะสมชั่วโมงให้กับ TA ที่เป็นสมาชิกสโมสรฯในราคาพิเศษ ที่สำคัญ TA ทุกท่าน เป็นสมาชิ...
สอบบัญชี
LINE ID: Edsuke
รับ #ตรวจสอบบัญชี และ ลงลายมือชื่อ โดยทีม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระดับมืออาชีพ ติดต่อ คุณเอส Line Id: Edsuke Email: Bac8642@gmail.com งานบัญชีของกิจการเป็นหน้าที่ของใครบ้าง ???? แม้คนที่ทำบัญชีจะเป็นพนักงานบัญชี หรือ นักบัญชีในสำนักงานบัญชี แต่ข้อมูลบัญชีทั้งหมดทั้งมวลของกิจการต้องมาจากกิจการนี่ล่ะ ไม่อย่างนั้นทำไม่ได้ ไม่ถูกต้องครบถ้ว...
สอบบัญชี
LINE ID: @amtaudit
AMT Audit Group กลุ่มบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร เราคือ บริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ บัญชีแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการจัดทำบัญชี และวางระบบบัญชี, บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร, บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยทีมงานผู้มีประ...
สอบบัญชี
LINE ID: @supremebeingacct
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาปัญหาภาษี สำนักงานบัญชี ซูพรีมบีอิ้ง ทุกย่างก้าว มีเราเคียงข้าง รับทำบัญชี ปรึกษาปัญหาภาษีฟรี!! Tel: 080-3000-855 Line Id: @supremebeingacct Email: support@supremebeingacct.com
สอบบัญชี
LINE ID: DZRc-3piAA
บริษัท รวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีประจำปีอย่างน้อยปีละ 1ครั้งสำหรับงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ซึ่งเราจะส่งทีมผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีที่ตรงกับธุรกิจของท่านเพื่อให้การตรวจสอบนั้นมีประสิทธิภาพสู...
สอบบัญชี
LINE ID: 352678
บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด จัดตั้งในปี พ.ศ. 2555 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 28/3 ถนนรัตนโกสินทร์ ซอย 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานโดย คุณสุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้มีประสบการณ์โดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ(Big4 Audit Firm)และประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากว่า 13 ปี เราให้บริการงานตรวจสอบบัญชี...
สอบบัญชี
LINE ID: @techarat
บริการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีมาตรฐาน จรรณยาบรรณ และมีประสบการณ์ โดยเรามีผู้สอบบัญชีเป็นประจำอยู่ที่บริษัท ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวก...
สอบบัญชี
บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด เป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีการวางหลักประกันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับงานตรวจสอบบัญชี ทางบริษัทได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้บริหารของบริษัท เคยมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัท Big4 ทาง...
สอบบัญชี
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต