ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ขั้นตอนแรก: การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีวาระพิจารณาเรื่องเลิกบริษัท (ครั้ง 1) 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้เลิกกิจการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า ¾ ของจำนวนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่ต่ำกว่า 14 วันนับจากวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี 3. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเลิกกิจการต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกกิจการ) คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1) รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งเลิก) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้อื่น นอกจากกรรมการเป็นผู้ชำระบัญชี (เฉพาะกรณีที่กรรมการทุกคนไม่ได้เป็นผู้ชำระบัญชีหรือมีการเลือกบุคคลอื่นเป็นผู้ชำระบัญชี) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) อัตราค่าธรรมเนียม: จดทะเบียนเลิก 400 บาท และหนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท 4. ประกาศโฆษณาประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องที่เป็นเวลา 2 วัน (ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกกิจการ) 5. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกกิจการ) ขั้นตอนสอง: การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติยืนยันให้เลิกบริษัท (ครั้ง 2) 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่ต่ำกว่า 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นครั้งแรกและไม่เกิน 6 สัปดาห์) เพื่อลงมติใน 3 วาระ วาระ 1: ยืนยันที่ประชุมเลิกกิจการครั้งแรก โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระ 2: แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี โดยใช้มติเสียงข้างมาก วาระ 3: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยใช้มติเสียงข้างมาก 3. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบ ณ วันเลิก 4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก 5. ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีบริษัท โดยขายสินทรัพย์ และรับชำระหนี้ แล้วจ่ายชำระคืนหนี้ หากมีสินทรัพย์เหลือให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้น (กรณีการชำระบัญชีปรากฏว่าทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้สิน ให้ผู้ชำระบัญชีร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้บริษัทจำกัดล้มละลาย) หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3) ยื่นต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน และในกรณีชำระบัญชีไม่เสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปี เพื่อรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี 6. จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี 7. ผู้ชำระบัญชีจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี) คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1) รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5) รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3) งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช.6) แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) อัตราค่าธรรมเนียม: จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี 400 บาท และหนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท บริการของเรา รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนสมาคม แก้ปัญหาบัญชี แก้ปัญหาภาษีอากร แก้ปัญหาประกันสังคม จดทะเบียนเลิก-ชำระกิจการ ปิดบริษัท วางระบบบัญชี รับสอนบัญชี เรียนบัญชี ติวบัญชี
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต