ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: 0800728108
เลิกบริษัท ขอบเขตงาน - บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ 3.1 จดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3.2 จัดทำงบการเงินเลิกกิจการ 3.3 จดทะเบียนเลิกต่อกรมสรรพากร อัตราค่าบริการในกรุงเทพมหานคร 30,000 บาท (ราคาดังกล่าวรวมผู้ตรวจสอบบัญชี) ท่านสามารถวางใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากเรา เพื่อผลงานที่ดีที่สุด และให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำบัญชีที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย ตาม มาตรฐานการบัญชี * จัดการวางแผนภาษีอากรอย่างถูกต้อง * ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน * ติดต่อเราได้ง่ายทุกเวลา * มีความรับผิดชอบงานเสร็จส่งทันเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว * ซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าและวิชาชีพ * มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต