ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: N_khaotoo
เมื่อบันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ระบบก็จะสร้างเอกสารตั้งยอดเจ้าหนี้ให้ทันทีในระบบเจ้าหนี้ โดยสามารถตรวจสอบยอดเจ้าหนี้ อายุเจ้าหนี้ ประมาณการจ่ายชำระหนี้ได้ทันที และสามารถจัดทำเอกสารเตรียมจ่ายเพื่อ ขออนุมัติจ่ายและพิมพ์เช็คจ่ายได้ สามารถกำหนดข้อความเตือนเจ้าหนี้แต่ละรายเมื่อทำรายการรายวันได้สำหรับงานบริหาร สามารถบันทึกจ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าได้ โดยสามารถบันทึกพร้อมกับใบสั่งซื้อก็ได้ สามารถบันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติจ่าย และสามารถทำการอ้างอิงไปบันทึกตั้งเป็นเจ้าหนี้อื่นๆ ได้ สามารถบันทึกเป็นเอกสารใบรับวางบิลเพื่อเตรียมเสนอจ่ายชำระได้ สามารถอ้างอิงใบรับวางบิลมาบันทึกเป็นเอกสารเตรียมจ่ายเพื่อขออนุมัติจ่ายชำระได้ เมื่อได้จ่ายชำระแล้วสามารถอ้างอิงใบเตรียมจ่ายมาบันทึกตัดยอดบัญชีเจ้าหนี้ได้ สามารถจ่ายชำระเป็นเช็คจ่ายหลายๆ ใบ/เงินสด/เงินโอน ได้ สามารถบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศและกำไรขาดทุนจากอัตราฯ ได้ สามารถบันทึกทยอยจ่ายชำระตามเอกสารตั้งยอดเจ้าหนี้ได้ สามารถบันทึกทยอยจ่ายชำระหนี้ค่าบริการ และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดเจ้าหนี้ อายุเจ้าหนี้ และเอกสารเจ้าหนี้ค้างจ่ายชำระ ณ วันที่ย้อนหลังได้ สามารถกด Drill down ย้อนกลับไปยังเอกสารอ้างอิงได้ สามารถตั้งให้เตือนเอกสารครบกำหนดจ่ายชำระสำหรับพนักงานเมื่อ Login เข้าโปรแกรมได้ รองรับระบบเจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างกันเพื่อใช้ในการตัดจ่ายชำระและรับชำระหนี้ระหว่างกันได้
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต