ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: @jitaccount
บริการวางระบบบัญชีและภาษีอากร ธุรกิจทุกประเภท ควรมีการวางระบบบัญชี และภาษีอากร ให้เหมาะกับธุรกิจของกิจการ ทางสำนักงานรับให้คำปรึกษา วางระบบบัญชี และแนะนำด้านบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม การเปลี่ยนแปลงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน บริษัทฯ สำนักงานของเรายินดี ที่จะให้บริการลูกค้าและเป็นผู้ให้ คำแนะนำให้ให้คำปรึกษา ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเป็นประเภทไหน ทางเรายินดีที่ให้บริการ วางระบบด้านบัญชี สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งานโครงสร้างเดิมทั้งหมด จัดเตรียมความพร้อมของพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ วางระบบบัญชีและภาษีเบื้องต้นโดยโปรแกรมบัญชี วางผังขั้นตอนการเดินทางของเอกสารทางบัญชี วางขั้นตอนการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ การบันทึกข้อมูล และการจัดเก็บสำรองข้อมูล การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้ วางระบบด้านภาษี จัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสาร สอบทานงานภาษีอากรก่อนยื่นแบบ คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30,รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมน่ำส่งสำนักงานประกันสังคม จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51) และยื่นแบบต่อกรมสรรพากร เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต