ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: @amtaudit
1. ตรวจสอบเพื่อแสดงความชื่อมันต่อระบบงาน (Assurance Services) ดังนี้ - ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit) - ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Audit) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit) - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit) - ตรวจสอบระบบปฎิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit) รายงานที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจสอบ คู่มือการทำงาน - Flow Chart - วิธีการทำงาน - นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบ - ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ/ผลกระทบ/ความเห็นฝ่ายตรวจสอบ - ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/และป้องกัน - แผนงานการติดตามผล 2. ด้านการให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service) - ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน บริหารด้านความเสี่ยง จุดควบคุม และเอกงานรายงานประกอบ - ให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี - การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต