ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: @salebplus
E-Filing เทคโนโลยีนำส่งงบการเงินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการพลักดันให้นิติบุคคลที่ดำเนินการธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพื่อสามารถนำข้อมูลใช้ในการประกอบการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้รวมเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ของนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีประกาศจะเปิดให้บริการนำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP ของ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่ใช้โปรแกรมโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP ในการเตรียมไฟล์ Excel สำหรับการนำส่งงบการเงินในรูปแบบ XBRL in Excel โดยผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงินและกำหนดระยะเวลา
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต