ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: jeabkc
บริษัท พีเค คณาวิทย์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการด้านงานบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีภาษีอากร บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันทำให้กิจการของท่าน สามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร วางระบบบัญชีและวางแผนภาษีอากรให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร บริการด้านการตราจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบบัญชีตามมาตราฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือประกาศของงสภาวิชาชีพ บริการแก้ไขปัญหาแทนเมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของกรควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชีพร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้การบริหารงานของกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่เดือนละ 2,000 บาท
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต