ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
LINE ID: @topfiveaudit
บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด ดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีมีความรู้ ความชำนาญ มานานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีมงานตรวจสอบที่ได้คุณภาพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำบัญชี และการลงบันทึกบัญชี ตามวิธีที่ได้ตกลงร่วมกัน ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบบัญชีประจำเดือน, ปิดงบการเงินประจำเดือน ตรวจสอบบัญชีประจำปี, ปิดงบการเงินประจำปี การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจะกระทำตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการทดสอบรายการบัญชี เท่าที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่าจำเป็นในแต่ละกรณี โดยที่การตรวจสอบนั้นมิได้มุ่งหมายจะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลของการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด หรือการทุจริตในบางเรื่องก็ได้ การรายงานเรื่องที่พบจากการตรวจสอบ ในการตรวจสอบนี้ถ้าได้พบข้อบกพร่องหรือเรื่องที่พึงแก้ไขในระบบการควบคุม ภายใน และวิธีการบัญชี สำนักงานจะรายงานให้ทราบ รวมทั้งอาจเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานสอบบัญชี ด้วยในทางปฎิบัติ สำนักงานจะหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะรายงาน ต่อผู้บริหารระดับสูง
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต