ข่าว
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยจูงใจให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาทำงานในพื้นที่ดังกล่าว
​เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 647) พ.ศ. 2560 ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล SMEs (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน รายได้ไม่เกิน 30 ล้าน) โดยให้หักรายได้ได้เพิ่ม 1 เท่า แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จากค่าซื้อหรือจ้างทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
​ตามที่พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 642) พ.ศ.2560 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีสิทธินำรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม มาหักรายจ่ายได้อีก 0.5 เท่านั้น
กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 กรณีท่องเที่ยวเมืองรองภายในปี 2561 โดยได้กำหนดนิยามดังนี้
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนบริษัทนั้นก็มีหลายอย่าง แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการจดทะเบียน เนื่องจากการจดทะเบียนบริษัท มีทั้งการจดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด, การจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัท จำกัด, จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จำกัด มหาชน เป็นต้น หลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนบริษัทในแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป ลูกค้าสามารถมาใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับทางบริษัทฯเราได้ เราดำเนินงานและบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ค่าบริการ จดทะเบียนบริษัท
เตรียมชื่อจดทะเบียน สำหรับตั้งบริษัท 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีผู้ก่อการลงลายมือชื่อเมื่อชื่อที่ได้จองไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ สอบ และตอบรับว่าไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่นอนุมัติให้ใช้ชื่อที่จองได้ผู้ ริเริ่มก่อตั้งบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิลงลายมือชื่อผู้ก่อการทุกคน
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี โปรแกรมบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต